Loji kumbahan punca Sungai Kim Kim kehitaman, busuk